Որոնման արդյունք գտնվել է 367 նյութ

Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի նպատակը, օրենսդրության խնդիրները, պետական քաղաքականության սկզբունքները, պետական երաշխիքները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
14 էջ
2800 դրամ
#1899

«Մանկավարժական տեխնոլոգիա» հիմնախնդրի գիտատեսական հիմնավորումը

Բովանդակություն
Կուրսային
Մանկավարժություն
22 էջ
4400 դրամ
#1906

Դպրոցական ուսուցման հոգեբանական պատրաստվածություն

Բովանդակություն
Կուրսային
Մանկավարժություն
20 էջ
4000 դրամ
#1798

Դպրոցի ուսուցիչը, նրա անձնային և մասնագիտական որակները

Բովանդակություն
Կուրսային
Մանկավարժություն
26 էջ
5200 դրամ
#1801

Գործարար հաղորդակցության էությունը և բովանդակությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
18 էջ
3600 դրամ
#1665

ԽԸԹ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
18 էջ
3600 դրամ
#1668

Գրավոր խոսքի խանգարումներ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
10 էջ
2000 դրամ
#1679

Մայրենի լեզու, Երաժշտություն, Կերպարվեստ, Տեխնոլոգիա, Ես և շրջակա աշխարհը առարկաների դերը գեղագիտական դաստիարակության գործում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
15 էջ
3000 դրամ
#2056

Մանկավարժության մեջ հետազոտության վարկածը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
12 էջ
2400 դրամ
#2068

Մանկիկության շրջանի և վաղ տարիքի զարգացման առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
14 էջ
2800 դրամ
#2070

Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների աշխատանքային դաստիարակությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
10 էջ
2000 դրամ
#2154

Կրթույուն և ուսուցում

Բովանդակություն
Ստուգողական
Մանկավարժություն
14 էջ
2800 դրամ
#2216

Կոնֆլիկտները և դրանց լուծման մոտեցումները սպասարկման գործընթացում

Բովանդակություն
Կուրսային
Մանկավարժություն
23 էջ
4600 դրամ
#2578

Նորագույն տեխնոլոգիաները անգլերենի ուսուցման արդյունավետությունը բարձրացնելու միջոց

Բովանդակություն
Կուրսային
Մանկավարժություն
18 էջ
3600 դրամ
#2583

Մանկավարժության հետազոտության տեսական մեթոդներ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
12 էջ
2400 դրամ
#3084

Նորագույն տեխնոլոգիաները անգլերենի ուսուցման արդյունավետությունը բարձրացնելու միջոց

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
14 էջ
2800 դրամ
#3087

Շնչառության նշանակությունը,ներշնչման և արտաշնչման ժամանակ կատարվող շնչառականշարժումների մեխանիզմը,նրա տարիքային առանձնահատկությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
16 էջ
3200 դրամ
#3088

Ուսանողի (աշակերտի) ստեղծագործականության զարգացման առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
11 էջ
2200 դրամ
#3089

Սովորողների էկոլոգիական դաստիարակությունը հանրակրթական դպրոցում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
17 էջ
3400 դրամ
#3090

Սոցիալ - մանկավարժական խորհրդատվության իրականացման փուլերը, դրանց բնութագիրը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
14 էջ
2800 դրամ
#3091

Սոցիալական մանկավարժի դիագնոստիկ աշխատանքի անհրաժեշտությունը դաստիարակության գործընթացում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
17 էջ
3400 դրամ
#3092

Սոցմանկավարժի աշխատանքը հանրակրթական դպրոցում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
18 էջ
3600 դրամ
#3093

Բայական համակարգը Նախադասության ձևաբանական վերլուծություն

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
13 էջ
2600 դրամ
#2970

Դերբայական դարձված Նախադասության կողմնակի անդամներկողմնակի ենթակա, ստորոգելի, խնդիրներ, պարագաներ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
11 էջ
2200 դրամ
#2972

Դիագնոստիկ հետազտության կառուցվածքի երեք հիմնական կողմերն ու մակարրդակները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
12 էջ
2400 դրամ
#2973

Կառավարման վարչական դպրոցը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
23 էջ
4600 դրամ
#3076

Կրթության համակարգ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
13 էջ
2600 դրամ
#3077

Հեքիաթ, տեսակները, ժանրային առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
11 էջ
2200 դրամ
#3080

Մանկավարժական հաղորդակցման տեսակները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
10 էջ
2000 դրամ
#3081

Գիտություն, գիտության ըմբռնումը ,գիտությունը որպես ճանաչողության գործընթաց, գիտություն և հասարակություն

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մանկավարժություն
12 էջ
2400 դրամ
#3239