Որոնման արդյունք գտնվել է 47 նյութ

Քերականության արտահայտության միջոցները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լեզվաբանություն
18 էջ
3600 դրամ
#2794

Բանակցային գործընթացի ուսումնասիրման մեթոդները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լեզվաբանություն
15 էջ
3000 դրամ
#1184

Արաբական լեզվի բանավոր խոսակցական ձևի և դասական արաբերենի ճյուղավորումը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լեզվաբանություն
14 էջ
2800 դրամ
#0346

Արաբերենի բացարձակ խնդիր

Բովանդակություն
Կուրսային
Լեզվաբանություն
17 էջ
3400 դրամ
#0353

Արաբական լեզվի բանավոր խոսակցական ձևի և դասական արաբերենի ճյուղավորումը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լեզվաբանություն
14 էջ
2800 դրամ
#3351

Արաբերենի բացարձակ խնդիր

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լեզվաբանություն
17 էջ
3400 դրամ
#3352

Имя существительное

Բովանդակություն
Կուրսային
Լեզվաբանություն
22 էջ
4400 դրամ
#4039

Բայը, նրա խոսքիմասային եվ բառական բնույթը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Լեզվաբանություն
55 էջ
27500 դրամ
#5342

Ածանցումը հայերենում և անգլերենում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լեզվաբանություն
16 էջ
3200 դրամ
#5336

Բայանուն գոյականի բառակազմությունը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Լեզվաբանություն
72 էջ
36000 դրամ
#5341

Անվանական հարադրույթյուններ

Բովանդակություն
Կուրսային
Լեզվաբանություն
24 էջ
4800 դրամ
#5338

Դերբայ

Բովանդակություն
Կուրսային
Լեզվաբանություն
23 էջ
4600 դրամ
#5354

Անգլերենի ձայնավորները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լեզվաբանություն
14 էջ
2800 դրամ
#5337

Վիլհեմ Հումբոլդտ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լեզվաբանություն
13 էջ
2600 դրամ
#1030

Հոգելեզվաբանություն և էթնոլինգվիստիկա

Բովանդակություն
Ստուգողական
Լեզվաբանություն
11 էջ
2200 դրամ
#1493

Միջնադարի արաբական լեզվագիտությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Լեզվաբանություն
26 էջ
5200 դրամ
#2711

Փոխակերպումը որպես թարգմանական հնար, տեսակները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լեզվաբանություն
12 էջ
2400 դրամ
#2791

Տարբերակայնության հասկացությունը թարգմանաբանության մեջ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լեզվաբանություն
14 էջ
2800 դրամ
#2793

Բառերի տեսակներն ըստ իմաստի ու ձևի և նրանց փոխհարաբերությունները

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Լեզվաբանություն
56 էջ
28000 դրամ
#5349

Ածական - մակբայ տարարժեք բառերի ուսուցում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լեզվաբանություն
17 էջ
3400 դրամ
#5333

Բայի եղանակային ձևերի դրսևորումը ՙՊապ թագավոր՚ պատմավեպում

Բովանդակություն
Կուրսային
Լեզվաբանություն
24 էջ
4800 դրամ
#5344

Բաղադրյալ թվաբանական խնդիրները և նրանց ուսուցման մեթոդիկան տարրական դպրոցներում

Բովանդակություն
Կուրսային
Լեզվաբանություն
25 էջ
5000 դրամ
#5339

Բայի ժամանակային ձևերը հայերենում և անգլերենում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լեզվաբանություն
17 էջ
3400 դրամ
#5346

Բառ, բառի դերը նախադասության մեջ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լեզվաբանություն
15 էջ
3000 դրամ
#5347

Գոյականի տեսակները և շարահյուսական կիրառությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լեզվաբանություն
12 էջ
2400 դրամ
#5353

Էթնոֆոլիզմը հայերենում, ռուսերենում, զուգահեռ անգլերենում

Բովանդակություն
Կուրսային
Լեզվաբանություն
13 էջ
2600 դրամ
#0424

Արաբերեն լեզու

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լեզվաբանություն
8 էջ
1600 դրամ
#0815

Գոյականի հոլովները հայերենում, անգլերենում, ռուսերենում և ֆրանսերենում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Լեզվաբանություն
14 էջ
2800 դրամ
#1625

Ձևի պարագայի արտահայտությունը Ակսել Բակունցի պատմվածքներում

Բովանդակություն
Կուրսային
Լեզվաբանություն
19 էջ
3800 դրամ
#2045

Հռետորությունը համոզելու արվեստ

Բովանդակություն
Անհատական
Լեզվաբանություն
10 էջ
2000 դրամ
#1986