Որոնման արդյունք գտնվել է 104 նյութ

Կայուն զարգացումը և ռեսուրսախնայողությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մենեջմենթ
13 էջ
2600 դրամ
#1812

Ձեռներեցության տեսությունը և նրա բնույթի վերաբերյալ տեխնոլոգիական և ինստիտուցիոնալ մոտեցումները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մենեջմենթ
15 էջ
3000 դրամ
#2141

Սանատոր-առողջարանային ռեկրեացիոն ծառայությունների կազմակերպումը

Բովանդակություն
Կուրսային
Մենեջմենթ
23 էջ
4600 դրամ
#3253

Մեծածախ բազայի կառավարումը

Բովանդակություն
Կուրսային
Մենեջմենթ
19 էջ
3800 դրամ
#1293

Մարքեթինգային տեղեկատվական համակարգերը

Բովանդակություն
Կուրսային
Մենեջմենթ
17 էջ
3400 դրամ
#1283

Մարքեթինգի զարգացումը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մենեջմենթ
16 էջ
3200 դրամ
#1285

Մանրածախ առևտրական ցանցի կառուցվածքը

Բովանդակություն
Կուրսային
Մենեջմենթ
20 էջ
4000 դրամ
#1244

Նպատակային շուկայի վերլուծությունը ըստ տարբեր հատկանիշների

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մենեջմենթ
15 էջ
3000 դրամ
#1401

Շոկոլադե արտադրանքների ապրանքային բնութագիրը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Մենեջմենթ
84 էջ
42000 դրամ
#1408

Շուկայի տարատեսակները և դրանց առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Կուրսային
Մենեջմենթ
37 էջ
7400 դրամ
#1411

Կայուն հասարակություն և կայուն զարգացում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մենեջմենթ
16 էջ
3200 դրամ
#1598

Գործավարության հիմնական սկզբունքների դասակարգումը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մենեջմենթ
12 էջ
2400 դրամ
#0992

Պահանջարկի կառուցվածքի բացահայտումը ընտանիքների բյուջետային հետազոտության միջոցով

Բովանդակություն
Կուրսային
Մենեջմենթ
13 էջ
2600 դրամ
#0685

Մարքեթինգային ռազմավարության էությունը և խնդիրները

Բովանդակություն
Կուրսային
Մենեջմենթ
24 էջ
4800 դրամ
#0530

Գործարար էթիկայի էությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Մենեջմենթ
17 էջ
3400 դրամ
#1000

Կազմակերպչական վարքագծի ռեսուրսները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մենեջմենթ
7 էջ
1400 դրամ
#1786

Ֆյուչերս գործառնության բնորոշումն ու իրականացման մեխանիզմը

Բովանդակություն
Կուրսային
Մենեջմենթ
14 էջ
2800 դրամ
#0475

Շահույթի էությունը և ձևերը: Մոնոպոլ շահույթ

Բովանդակություն
Կուրսային
Մենեջմենթ
20 էջ
4000 դրամ
#0538

Շուկա, կատեգորիա, շուկաների դասակարգումը ըստ գնորդների լայն սպառման պետական և գործարար գնորդների շուկաներին բնորոշ գծերը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մենեջմենթ
15 էջ
3000 դրամ
#0540

Մանրածախ առևտրում ապրանքների վաճառքի գնի և ինքնարժեքի տարբերության բաղադրիչները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Մենեջմենթ
13 էջ
2600 դրամ
#0611

Տեղեկատվության դերը մարքեթինգային որոշումների կայացման գործընթացում ու նրա ստացման աղբյուրները

Բովանդակություն
Կուրսային
Մենեջմենթ
17 էջ
3400 դրամ
#0620

Ֆիրմաները մրցակցության պայմաններում

Բովանդակություն
Կուրսային
Մենեջմենթ
16 էջ
3200 դրամ
#0502

Իշխանության էությունը և անհրաժեշտությունը կազմակերպության կառավարման մեջ

Բովանդակություն
Կուրսային
Մենեջմենթ
25 էջ
5000 դրամ
#4267

Անձնակազմի կառավարման հիմնախնդիրները

Բովանդակություն
Կուրսային
Մենեջմենթ
40 էջ
8000 դրամ
#4263

Անձնակազմի կառավարումը

Բովանդակություն
Կուրսային
Մենեջմենթ
23 էջ
4600 դրամ
#4261

Պարովերբալ իմիջի էությունը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Մենեջմենթ
70 էջ
35000 դրամ
#4295

Մոտիվացիայի ժամանակակից տեսությունները

Բովանդակություն
Կուրսային
Մենեջմենթ
27 էջ
5400 դրամ
#4290

Մոտիվացիայի բովանդակային տեսությունները

Բովանդակություն
Կուրսային
Մենեջմենթ
23 էջ
4600 դրամ
#4291

Ռազմավարական պլանավորման էությունը և առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Կուրսային
Մենեջմենթ
27 էջ
5400 դրամ
#4296

Կառավարման սոցիոլոգիայի զարգացման փուլերը

Բովանդակություն
Կուրսային
Մենեջմենթ
24 էջ
4800 դրամ
#4279