Որոնման արդյունք գտնվել է 44 նյութ

Սոցիալական պերցեպցիան և ռեֆլեքսիան 27836-ի օրինակով

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Սոցիալական աշխատանք
40 էջ
20000 դրամ
#2176

Մասնագիտական այրման համախտանիշ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիալական աշխատանք
10 էջ
2000 դրամ
#2074

Նամակի հիմնական վավերապայմանները և դրանց տեսակները

Բովանդակություն
Անհատական
Սոցիալական աշխատանք
11 էջ
2200 դրամ
#1384

Նյութական պատասխանատվության հասկացությունը, տեսակները և առաջացման ընդհանուր պայմանները

Բովանդակություն
Կուրսային
Սոցիալական աշխատանք
18 էջ
3600 դրամ
#1395

Սոցիալական  միջավայր

Բովանդակություն
Կուրսային
Սոցիալական աշխատանք
20 էջ
4000 դրամ
#1479

Սոցիալական աշխատանքում միջմասնագիտական մոտեցման կայացումն ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների միջոցով․իրավիճակը և հեռանկարները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Սոցիալական աշխատանք
47 էջ
23500 դրամ
#1480

Սոցիալական վճարների հասկացությունը, կատարողները և օբյեկտները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիալական աշխատանք
16 էջ
3200 դրամ
#1483

Միջին աշխատավարձի վերլուծությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիալական աշխատանք
15 էջ
3000 դրամ
#0712

Փաստաթղթերի ընթացիկ պահպանումը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիալական աշխատանք
14 էջ
2800 դրամ
#0715

Դպրոցի տնօրենի սոցիալական գործառույթները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիալական աշխատանք
12 էջ
2400 դրամ
#1042

Անձի սոցիալական ախտահարման վաղ հոգեբանական կանխարգելումը

Բովանդակություն
Անհատական
Սոցիալական աշխատանք
7 էջ
1400 դրամ
#0098

Մարդածին գործոններ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիալական աշխատանք
17 էջ
3400 դրամ
#3604

Թմրամոլության,ալկոհոլիզմի,խաղամոլության դեմ պայքարի արտասահմանյան փորձը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիալական աշխատանք
10 էջ
2000 դրամ
#3600

Կանացի շրջազգեստին ներկայացվող պահանջները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիալական աշխատանք
18 էջ
3600 դրամ
#3603

Սոցիալական աշխատանքի էթիկան և սկզբունքները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիալական աշխատանք
11 էջ
2200 դրամ
#3607

Ջրային պաշարների արդյունավետ օգտագործումը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիալական աշխատանք
14 էջ
2800 դրամ
#3606

Սոցիալական ապահովագրության համաարգը ՀՀ- ում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիալական աշխատանք
8 էջ
1600 դրամ
#3608

Տարերային աղետներ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիալական աշխատանք
14 էջ
2800 դրամ
#3618

Սոցիալ-մանկավարժական տեխնոլոգիաների անհրաժեշտությունը, դասակարգման հիմքերն ու չափանիշները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիալական աշխատանք
15 էջ
3000 դրամ
#3617

Սոցիալական խմբերի առաջացման դրդապատճառները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիալական աշխատանք
10 էջ
2000 դրամ
#3610

Թրեյնինգի նպատակը և էությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիալական աշխատանք
15 էջ
3000 դրամ
#1002

Ճգնաժամերի էությունը, առաջացման պատճառները:  Համակարգային ճգնաժամեր

Բովանդակություն
Անհատական
Սոցիալական աշխատանք
16 էջ
3200 դրամ
#1217

ՀՀ  քաղաքացիների  կենսաթոշակային  իրավունքը Եզրակացություն

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիալական աշխատանք
10 էջ
2000 դրամ
#1155

Մասնագիտական այրման համախտանիշ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիալական աշխատանք
9 էջ
1800 դրամ
#2075

Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանությանն ուղղվածՀՀ քաղաքականությունը և սոցիալական աշխատանքի խնդիրները

Բովանդակություն
թեզ
Սոցիալական աշխատանք
67 էջ
33500 դրամ
#0120

Որդեգրման հնարավորություները օտար երկրացիների կողմից Հայաստանյան իրականությունում և դրանց լուսաբանման առանձնահատկություները Զլմ_ով

Բովանդակություն
թեզ
Սոցիալական աշխատանք
69 էջ
34500 դրամ
#0121
Անհատական
Սոցիալական աշխատանք
7 էջ
1400 դրամ
#0140

ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐ

Բովանդակություն
Կուրսային
Սոցիալական աշխատանք
16 էջ
3200 դրամ
#0633

Անչափահաս իրավախախտներին տրամադրվող խորհրդատվություն

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիալական աշխատանք
12 էջ
2400 դրամ
#0512

Պետական անշարժ գույքի կառավարում և օգտագործում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիալական աշխատանք
19 էջ
3800 դրամ
#0708