Որոնման արդյունք գտնվել է 207 նյութ

Ազատազրկման դատապարտվածների հոգեբանական օտարացման երևույթը

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավաբանություն
16 էջ
3200 դրամ
#1852

Ազգային անվտանգության կառավարում

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավաբանություն
22 էջ
4400 դրամ
#1854

Պատժի համակարգը և տեսակները

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Իրավաբանություն
30 էջ
15000 դրամ
#2451

Վարչական ակտերի բողոքարկման վարույթը

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավաբանություն
25 էջ
5000 դրամ
#2702

Տուժանքի դերը քաղաքացիական իրավունքում

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավաբանություն
18 էջ
3600 դրամ
#2705

Քրեական դատավարությունում ապացույցներն անթույլատրելի ճանաչելու դատավարական կարգը առաջին ատյանի դատարանում (1)

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավաբանություն
18 էջ
3600 դրամ
#2708

Օրենքով նախատեսվածից ավելի մեղմ պատիժ նշանակելը

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավաբանություն
35 էջ
7000 դրամ
#2709

Ֆիզիկական կամ հոգեկան հարկադրանք

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավաբանություն
30 էջ
6000 դրամ
#2710

Հիմնավորված ռիսկ

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավաբանություն
36 էջ
7200 դրամ
#2689

ՀՀ նախագահ

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավաբանություն
0 էջ
0 դրամ
#2691

ՀՀ նախագահ

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավաբանություն
19 էջ
3800 դրամ
#2692

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների դասակարգումը

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավաբանություն
24 էջ
4800 դրամ
#2693

Միջազգային պարտավորությունները բարեխիղճ կատարելու սկզբունք

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավաբանություն
25 էջ
5000 դրամ
#2696

Աշխատանքի իրավունքի իրացվածության մակարդակը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավաբանություն
27 էջ
5400 դրամ
#2680

Կոռուպցիայի հասկացությունը,պատճառները, կանխման միջոցները

Բովանդակություն
Կուրսային
Իրավաբանություն
26 էջ
5200 դրամ
#2684

ՀՀ նախագահի լիազորությունները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավաբանություն
14 էջ
2800 դրամ
#3023

ՀՀ Սահմանադրական դատարանի ակտերը, դրանց կայացման կարգը, բնույթն ու նշանակությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավաբանություն
14 էջ
2800 դրամ
#3024

Հրաման և կարգադրություն

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավաբանություն
11 էջ
2200 դրամ
#3026

Ճամաչման ինստիտուտը միջազգային իրավունքում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավաբանություն
17 էջ
3400 դրամ
#3027

Միջազգային իրավունքի սուբյեկտի հասկացությունը և տեսակները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավաբանություն
20 էջ
4000 դրամ
#3028

Միջազգային իրավունքի սուբյեկտի հասկացությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավաբանություն
17 էջ
3400 դրամ
#3032

Պառլամենտի ներկայացուցչական բնույթների էությունն ու բնութագրիչ հատկանիշները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավաբանություն
11 էջ
2200 դրամ
#3035

Պետական կադրային քաղաքականությունը պետական կառավարման համակարգում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավաբանություն
13 էջ
2600 դրամ
#3038

Պետության և իրավունքի տեսության առարկայի մեթոդաբանության հիմնախնդիրները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավաբանություն
16 էջ
3200 դրամ
#3040

Սնանկ ճանաչվելու հարցի լուծումը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավաբանություն
13 էջ
2600 դրամ
#3043

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գործողությունները քվեարկությունից առաջ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավաբանություն
11 էջ
2200 դրամ
#3046

Տնտեսավարող սուբյեկտների գույքի առանձին տեսակների իրավական կարգավիճակը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավաբանություն
15 էջ
3000 դրամ
#3047

Տուժանքի դերը քաղաքացիական իրավունքում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավաբանություն
16 էջ
3200 դրամ
#3048

Իրավաբանական անձի ստեղծումը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավաբանություն
22 էջ
4400 դրամ
#3049

Նախագահի լիազորությունները օրենսդրական գործընթացում. Վետոի կիրառման առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Իրավաբանություն
10 էջ
2000 դրամ
#3050