Որոնման արդյունք գտնվել է 11 նյութ

Միակազմ նախադասությունների տեսակները և գործառությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Հայոց լեզու
15 էջ
3000 դրամ
#0546

Հայոց անձնանունների բառարանի՚ ընդհանուր գնահատությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Հայոց լեզու
34 էջ
6800 դրամ
#3853

Պաշտոնական նամակների վերլուծություն

Բովանդակություն
Կուրսային
Հայոց լեզու
24 էջ
4800 դրամ
#3854

Մակբայակերտ ածանցները հայերենում ու անգլերենում

Բովանդակություն
Կուրսային
Հայոց լեզու
18 էջ
3600 դրամ
#1924

Գոյականի ուսուցումը

Բովանդակություն
Կուրսային
Հայոց լեզու
20 էջ
4000 դրամ
#0208

Խոսքի ընդհանուր թերզարգացում (ԽԸԹ)

Բովանդակություն
Անհատական
Հայոց լեզու
13 էջ
2600 դրամ
#0367

Գրավոր խոսք

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Հայոց լեզու
11 էջ
2200 դրամ
#0352

Վերաբերականների կազմությունը և ուսուցումը հիմնական դպրոցում

Բովանդակություն
Կուրսային
Հայոց լեզու
22 էջ
4400 դրամ
#3212

Հոլովի քերականական կարգը բացառական հոլով

Բովանդակություն
Կուրսային
Հայոց լեզու
20 էջ
4000 դրամ
#0544

Ճարտասանական արվեստ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Հայոց լեզու
12 էջ
2400 դրամ
#0948

Բայի քերականական կարգը հայերենում և անգլերենում

Բովանդակություն
Անհատական
Հայոց լեզու
20 էջ
4000 դրամ
#2185