Որոնման արդյունք գտնվել է 85 նյութ

ՀՀ սոցիալական ապահովության էլ ավելի բարելավվման 10 իրատեսական ուղղությունները

Բովանդակություն
էսսե
Սոցիոլոգիա
4 էջ
800 դրամ
#1893

Սևանա լճի բուսական և կենդանական աշխարհի նկարագրությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիոլոգիա
12 էջ
2400 դրամ
#2462

Լեզվի դերը սոցիոմշակութային արժեքների զարգացման գործում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիոլոգիա
15 էջ
3000 դրամ
#2234

Սոցիալ - տնտեսաաշխարհագրական հետազոտությունների էությունը և փուլերը

Բովանդակություն
Կուրսային
Սոցիոլոգիա
36 էջ
7200 դրամ
#2588

Սոցիալական արդարության հիմնախնդիրը կայունության ապահովման գործում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիոլոգիա
16 էջ
3200 դրամ
#2940
Ռեֆերատ
Սոցիոլոգիա
9 էջ
1800 դրամ
#3188

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության ապահովմանն ուղղված պետական և ոչ պետական սոցիալական ծրագրերը ՀՀ-ում. համեմատական վերլուծություն

Բովանդակություն
Կուրսային
Սոցիոլոգիա
40 էջ
8000 դրամ
#3219

ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ ԷՍՊԻՆԳ ԱՆԴԵՐՍԵՆԻ

Բովանդակություն
Անհատական
Սոցիոլոգիա
11 էջ
2200 դրամ
#0846

Բարեկեցության մոդելների դասակարգումը ըստ էսպինգ Անդերսենի

Բովանդակություն
Անհատական
Սոցիոլոգիա
27 էջ
5400 դրամ
#0690

Ավանդույթի և սովորույթի դերը ավանդական ընտանիքի պահպանման գործում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիոլոգիա
16 էջ
3200 դրամ
#0344

Կին քաղաքական գործչի իմիջի ընկալումը Հայաստանյան հասարակությունում

Բովանդակություն
թեզ
Սոցիոլոգիա
73 էջ
36500 դրամ
#0048

ՀՀ ագրարային քաղաքականությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Սոցիոլոգիա
20 էջ
4000 դրամ
#0280

ՀՀ արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքի վերլուծությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիոլոգիա
14 էջ
2800 դրամ
#0282

Անհատական սոցիալական աշխատանքը և ինստիտուցիոնալ միջավայրը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Սոցիոլոգիա
40 էջ
20000 դրամ
#0491

Ալավերդու պղնձամոլիբդենային գործարանի աղտոտվածությունը ծանր մետաղներով

Բովանդակություն
Կուրսային
Սոցիոլոգիա
36 էջ
7200 դրամ
#3961

Անհատական սոցիալական աշխատանքը և ինստիտուցիոնալ միջավայրը

Բովանդակություն
Կուրսային
Սոցիոլոգիա
41 էջ
8200 դրամ
#3962

Աշխատանքի կառուցվածքը ըստ սեռատարիքային կազմի

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Սոցիոլոգիա
51 էջ
25500 դրամ
#3963

Բնօգտագործման (ԲՕ) էությունը. բնօգտագործումը որպես մարդու պրակտիկ գործունեություն և միջգիտական ուղղություն

Բովանդակություն
Կուրսային
Սոցիոլոգիա
48 էջ
9600 դրամ
#3967

Սոցիալական աշխատանքը և ՀՀ բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Սոցիոլոգիա
50 էջ
25000 դրամ
#3986

Սոցիալական աշխատանքի տեսությունը,սոցիալական աշխատանքի տեսության օբյեկըն ու առարևկան

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Սոցիոլոգիա
52 էջ
26000 դրամ
#3987

Սոցիալականացումը որպես սոցիալ-մանկավարժական երևույթ

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Սոցիոլոգիա
46 էջ
23000 դրամ
#3991

Սպա առողջարաններում առաջարկվող ժամանակակից բուժական ծառայությունների նկարագիրը

Բովանդակություն
Կուրսային
Սոցիոլոգիա
22 էջ
4400 դրամ
#3992

Տարածքային կազմակերպման էությունը Կառուցվածքային բաղադրիչները Կապը տարածքային կառավարման հետ միջազգային փորձ

Բովանդակություն
Կուրսային
Սոցիոլոգիա
32 էջ
6400 դրամ
#3994

ՀՀ ժողովրդագրական իրավիճակի բնութագիրը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Սոցիոլոգիա
60 էջ
30000 դրամ
#3976

ՀՀ հանքային ջրերը և դրանց նշանակությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Սոցիոլոգիա
40 էջ
8000 դրամ
#3977

Ուսանողների որպես սոցիալական ցանցերի սպառողների առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Կուրսային
Սոցիոլոգիա
42 էջ
8400 դրամ
#3983

Ամուսնալուծությունների թվի աճը` որպես տնտեսական ճգնաժամի հետևանք

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիոլոգիա
18 էջ
3600 դրամ
#5322

Սոցիալական սանկցավորման մեխանիզմները և պրակտիկաները երեվանի հանրային տարրական դպրոցում

Բովանդակություն
Կուրսային
Սոցիոլոգիա
38 էջ
7600 դրամ
#5326

Ամուսնական կոնֆլիկտների ներգործությունը երեխայի վարքի վրա

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Սոցիոլոգիա
12 էջ
2400 դրամ
#5323

Խնամատար ընտանիքի մոդելի գործառնման առանձնահատկությունները ՀՀ Ընտանեկան Օրենսգրքի ներկա փոփոխությունների համատեքստում

Բովանդակություն
Կուրսային
Սոցիոլոգիա
43 էջ
8600 դրամ
#5325