Որոնման արդյունք գտնվել է 30 նյութ

Ապակի

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ֆիզիկա
16 էջ
3200 դրամ
#3167

ԴՄՍՕ-ի ազդեցությունը աբսորբցիոն սպեկտրի վրա

Բովանդակություն
Կուրսային
Ֆիզիկա
27 էջ
5400 դրամ
#3247

Դասական միաչափ բյուրեղի դեպքը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ֆիզիկա
16 էջ
3200 դրամ
#3169

Երկրաշարժեր

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ֆիզիկա
11 էջ
2200 դրամ
#3173

Ապակու բնութագիրը

Բովանդակություն
Կուրսային
Ֆիզիկա
25 էջ
5000 դրամ
#0801

Աչքի օպտիկական համակարգը և կողմնորոշումը տարածքում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ֆիզիկա
15 էջ
3000 դրամ
#0013

Ատոմների էմիսիոն սպեկտրերը և էմիսիոն սպեկտրալ վերլուծության հիմունքները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ֆիզիկա
10 էջ
2000 դրամ
#0627

Հարաբերականության ընդհանուր տեսություն

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ֆիզիկա
15 էջ
3000 դրամ
#3692

Պտտվող էլեկտրոնի հիպոթեզը

Բովանդակություն
Կուրսային
Ֆիզիկա
28 էջ
5600 դրամ
#3694

Երևույթների դինամիկայի վրա ազդող գործոնների վերլուծությունը ինդեքսային մեթոդով

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ֆիզիկա
18 էջ
3600 դրամ
#3172

Մեթոդ և մեթոդաբանություն հասկացությունները:

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ֆիզիկա
14 էջ
2800 դրամ
#0610

Լազերային տպիչների կառուցվածքային առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Կուրսային
Ֆիզիկա
18 էջ
3600 դրամ
#1531

Էլիոթի ալիքների տեսությունը

Բովանդակություն
Կուրսային
Ֆիզիկա
15 էջ
3000 դրամ
#0428

Էքսիտոնները կիսահաղորդիչներում էլեկտրոնա-խոռոչային պլազմայի առկայությամբ

Բովանդակություն
Կուրսային
Ֆիզիկա
22 էջ
4400 դրամ
#0446

Ապակու տեսակները և դրանց արտադրությունը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ֆիզիկա
12 էջ
2400 դրամ
#0799

Ապակի

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ֆիզիկա
15 էջ
3000 դրամ
#0800

Տատանումները էլեկտրական շղթայում

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ֆիզիկա
5 էջ
1000 դրամ
#3175

Երկրի մակերևույթի ձևավորող արտածին ուժերը

Բովանդակություն
Կուրսային
Ֆիզիկա
28 էջ
5600 դրամ
#3690

Նանոմասնիկներով հարստացված խիրալ հեղուկ-բյուրեղական կառուցվածքների օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրումը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ֆիզիկա
13 էջ
2600 դրամ
#3693

Ռենտգենյան ճառագայթները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ֆիզիկա
23 էջ
4600 դրամ
#3696

Օպտիկական եղանակներ

Բովանդակություն
Կուրսային
Ֆիզիկա
24 էջ
4800 դրամ
#3698

Երքնքի ռադիոպայծառային ջերմաստիճանի ուսումնասիրումը ռադիոալիքների 37 ԳՀց տիրույթում

Բովանդակություն
Կուրսային
Ֆիզիկա
18 էջ
3600 դրամ
#0395

Խրոնոմետրաժի էությունը և տեսակները

Բովանդակություն
Կուրսային
Ֆիզիկա
16 էջ
3200 դրամ
#1715

Դասական միաչափ բյուրեղի դեպքը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ֆիզիկա
16 էջ
3200 դրամ
#1688

Էվկլիդեսի և Արքիմեդի խնդիները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ֆիզիկա
8 էջ
1600 դրամ
#3174

Մոլեկուլային փոխազդեցությունների ուսումնասիրությունը ֆլուորեսցենց սպեկտրոսկոպիայի մեթոդով

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ֆիզիկա
16 էջ
3200 դրամ
#3244

Տիտանի ենթախմբի տարրերը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ֆիզիկա
18 էջ
3600 դրամ
#3697

Բազալտների ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Ֆիզիկա
40 էջ
20000 դրամ
#3689

Լողացող ԱԷԿ-ի կառուցման գինը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Ֆիզիկա
25 էջ
5000 դրամ
#3691

Ջերմադինամիկայի հիմունքներ” բաժնի խորացված ուսուցման մեթոդիկան ավագ դպրոցում

Բովանդակություն
թեզ
Ֆիզիկա
38 էջ
19000 դրամ
#3695