Որոնման արդյունք գտնվել է 62 նյութ

Սևանա լիճ, օգտագործման հետ կապված հիմնահարցերը

Բովանդակություն
Կուրսային
Աշխարագրություն
30 էջ
6000 դրամ
#2558

Պաշտպանված գրունտի կառույցները և դրանց շահագործումը

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Աշխարագրություն
16 էջ
3200 դրամ
#2783

Աշխարհագրական հետազոտության մեթոդները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Աշխարագրություն
23 էջ
4600 դրամ
#3250

ՀՀ հանքահումքային ռեսուրսների ընդհանրական նկարագիրը

Բովանդակություն
Ստուգողական
Աշխարագրություն
81 էջ
16200 դրամ
#1161

Ճառագայթային ախտոտվածություն

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Աշխարագրություն
9 էջ
1800 դրամ
#1216

Բնական պայմանները և ռեսուրսներ

Բովանդակություն
Կուրսային
Աշխարագրություն
36 էջ
7200 դրամ
#0858

Երկրի մակերևույթի ձևավորող արտածին ուժերը

Բովանդակություն
Կուրսային
Աշխարագրություն
26 էջ
5200 դրամ
#0393

էկոլոգիական խնդրի կարգավորման միջազգային մոդելները

Բովանդակություն
Կուրսային
Աշխարագրություն
13 էջ
2600 դրամ
#0434

Երկրաշարժեր

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Աշխարագրություն
12 էջ
2400 դրամ
#0274

Թափոնների ձևավորման ճյուղային նորմատիվների որոշման մեթոդ

Բովանդակություն
Կուրսային
Աշխարագրություն
21 էջ
4200 դրամ
#0635

Անտառային գեոհամակարգերի ուղղակի օգտագործման էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատում

Բովանդակություն
թեզ
Աշխարագրություն
150 էջ
75000 դրամ
#3657

Բնակչության աշխարհագրական ուսւոմնասիրման տեսակական և մեթոդաբանակական հիմնահարցերը

Բովանդակություն
Կուրսային
Աշխարագրություն
44 էջ
8800 դրամ
#3658

Եվրոպայի աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Կուրսային
Աշխարագրություն
27 էջ
5400 դրամ
#3659

Հայաստանի ագրոկլիմայական շրջանները և մշակաբույսերի շրջանացումը

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Աշխարագրություն
51 էջ
25500 դրամ
#3665

Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատականը ՀՀ-ում,խնդիրներ և լուծումներ

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Աշխարագրություն
47 էջ
23500 դրամ
#3672

Երևանի քաղաքամերձ ռեակցիոն նշանակության անտառատնկարկների վիճակը

Բովանդակություն
Կուրսային
Աշխարագրություն
27 էջ
5400 դրամ
#3660

Մեքսիկայի հանրապետություն

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Աշխարագրություն
18 էջ
3600 դրամ
#3670

ՀՀ կենդանիների աշխարհագրական տարածվածությունը և գոտիները

Բովանդակություն
Կուրսային
Աշխարագրություն
23 էջ
4600 դրամ
#3668

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և քաղաքները

Բովանդակություն
Ստուգողական
Աշխարագրություն
24 էջ
4800 դրամ
#0884

Բնակչության միգրացիան որպես աշխարհագրական ուսումնասիրության օբյեկտ

Բովանդակություն
թեզ
Աշխարագրություն
74 էջ
37000 դրամ
#1279

ՀՀ լեռնահանքային ռեսուրսների

Բովանդակություն
Դիպլոմային
Աշխարագրություն
67 էջ
33500 դրամ
#1160

Թուրքիայի և Իրանի աշխարհագրական համեմատական բնութագրերը

Բովանդակություն
Կուրսային
Աշխարագրություն
18 էջ
3600 դրամ
#1459

Կայծակից առաջացած արտակարգ իրավիճակներ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Աշխարագրություն
12 էջ
2400 դրամ
#1810

Ռոբինզոն Կրուզոե

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Աշխարագրություն
12 էջ
2400 դրամ
#1908

Գրունտային ջրերի ձևավորման և տարածման պայմանները

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Աշխարագրություն
19 էջ
3800 դրամ
#2782

ԵԳԻՊՏՈՍ

Բովանդակություն
Ռեֆերատ
Աշխարագրություն
13 էջ
2600 դրամ
#0071

Սկանդինավյան Երկրներ, Բելգիա և Նիդեռլանդներ

Բովանդակություն
Կուրսային
Աշխարագրություն
15 էջ
3000 դրամ
#0566

Աշխարհագրական կրթության կապը կյանքի հետ

Բովանդակություն
Կուրսային
Աշխարագրություն
21 էջ
4200 դրամ
#0525

Աշխարհագրական ատլասներ

Բովանդակություն
Կուրսային
Աշխարագրություն
22 էջ
4400 դրամ
#0526

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՎՈՂ ՈՐՈՇ ԽՄԵԼՈՒ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Բովանդակություն
Կուրսային
Աշխարագրություն
29 էջ
5800 դրամ
#0249